(1)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-((5,6-dimethoxyphenethyl)methylamino)hexane-3-carbonitrile
CAS No. 56949-77-0
(1)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-((5,6-dimethoxyphenethyl)methylamino)hexane-3-carbonitrile; (+-)-Verapamil; Benzeneacetonitrile, alpha-(3-((2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)methylamino)propyl)-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, (+-)-; 2-(3,4-dimethoxyphenyl)